Doprava ZDARMA od 100€

Reklamačný poriadok

Predávajúci:

Obchodné meno: MirMar Trade, s.r.o.

so sídlom: Mlynarovičova 9, 851 03 Bratislava

IČO: 36 754 943

štatutárny orgán: Jana Arvayová, konateľ

zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 117588/B

kontakt: info@amourdeadsea.sk

ADRESA VRÁTENIA TOVARU:

MirMar Trade, s.r.o.

Jana Arvayová

Sekurisová 10,

84102 , Bratislava

(ďalej len "Predávajúci")

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u Predávajúceho a ktorého vlastníkom je Kupujúci.

2. Ak reklamovaný tovar ešte nie je vo vlastníctve Kupujúceho z dôvodu neuhradenia ceny tohto tovaru v plnej výške, Kupujúci si v zmysle platných právnych predpisov môže právo na reklamáciu uplatniť až po jej úplnej úhrade v zmysle § 151 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník").

3. Ak je Kupujúci spotrebiteľom (t.j. fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetok Predávajúcim ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka. Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od Predávajúceho ak si tovar preberá Kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu tovaru zakúpeného u Predávajúceho uplatniť u Predávajúceho bezodkladne po zistení vady.

5. Zodpovednosť za vady tovaru sa nevzťahuje na vady tohto tovaru spôsobené nasledovným užívaním:
a) vada bola spôsobená mechanickým poškodením tovaru zavinená Kupujúcim,
b) nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, používaním spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, alebo užívaním v rozpore s účelom predmetného tovaru,
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

e) poškodením tovaru zaťažovaním nadmieru bežnému užívaniu tohto tovaru v súvislosti s jeho vlastnosťami,

f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, platnými technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok v zmysle platných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

6. Zo zodpovednosti za vady sú vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome, alebo inom zásahu charakterizovanom ako "vyššia moc."

7. Zodpovednosť za vady sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené bežným a riadnym používaním tovaru. Kratšiu životnosť tovaru nemožno považovať za vadu a nepodlieha reklamácii.

8. Reklamovaný tovar je možné doniesť osobne, alebo zaslať na korešpondenčnú adresu (avšak nie na dobierku): MirMar Trade, s.r.o., Betliarska 8/B, 851 07 Bratislava. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru). Reklamáciu nie je možné zaslať formou e-mailu.

9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný Kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

  • Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle Kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) Predávajúcemu.
  • Predávajúci písomne informuje Kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  • Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nepatrí, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.

13. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má Kupujúci.

14. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

15. Svojím podpisom doručovateľovi pri preberaní tovaru Kupujúci prehlasuje, že obal tovaru je nepoškodený.

16. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, a Predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.08.2018.