Doprava ZDARMA od 100€

Podmienky ochrany osobných údajov

Správca (spracovateľ) osobných údajov

Obchodné meno: MirMar Trade, s.r.o.

so sídlom: Mlynarovičova 9, 851 03 Bratislava

IČO: 36 754 943

štatutárny orgán: Jana Arvayová, konateľ

zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 117588/B

kontakt: info@amourdeadsea.sk

(ďalej len "správca" alebo "spracovateľ")

I.

Osobné údaje

 • Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
 • Medzi osobné údaje spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

II.

Spracovanie osobných údajov

1. Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

2. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

III.

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

 • Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

a) poskytovanie služieb, plnenie zmluvy:

Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy,

b) vedenie účtovníctva:

Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov,

c) marketing - zasielanie newsletterov:

Vaše osobné údaje (e-mailová adresa, meno a priezvisko) využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 6 mesiacov od poslednej objednávky. Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame Vám newslettery len na základe Vášho súhlasu, po dobu 6 mesiacov od udelenia súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej e-mailovej správe,

d) pokročilý marketing na základe súhlasu: Iba na základe Vášho súhlasu Vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 6 mesiacov rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov alebo použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej emailovej správe.

 • Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu na ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

IV.

Cookies

 • Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.
 • Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

V.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnými právnymi predpismi. Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v najvyššej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.

VI.

Poskytnutie osobných údajov mimo územia Európskej únie

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude uskutočnené výhradne na území EÚ.

VII.

Práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov

 • V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy: info@amourdeadsea.sk
 • V prípade zmeny, neaktuálnosti alebo neúplnosti Vašich osobných údajov máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení)
 • Právo na prenosnosť osobných údajov:

V takom prípade budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup.

 • Právo na výmaz:

V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a taktiež zo záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz si vyhradzujeme lehotu 14 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným platným právnym predpisom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať e-mailom.

 • Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení:

Ak ste náš zákazník, e-maily s inšpiráciou, článkami či produktovými informáciami a službami Vám zasielame na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám e-maily len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každej zaslanej e-mailovej správe.

VIII.

Mlčanlivosť

Naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 01.08.2018.